eMule【MUFC】曼联赛季回顾1992-2008 DVDRIP珍藏版

----------------发布说明----------------
影片说明:Manchester.United.Season.Review.Xvid.DVDRip 珍藏版
片源提供:非官方曼联中文网(ManUtdCN.Com)提供正版DVD片源
影片发布:曼联在线(iManUtd.Com)独家发布DVDRip 珍藏版
压片制作:[email protected]『曼联在线&非官方曼联中文网』
----------------发布说明----------------

曼联赛季回顾1992-2008 DVDRIP珍藏版
ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.1992-93.DVDRip.CD1.avi|734803968|5770774AA3F234B7FA250BFB48445CC5|h=SPHCSR7XH3ZOO3BKEEK23Y5UGKHMKG5N|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.1992-93.DVDRip.CD2.avi|734705664|07CCDC2B1AB3FAC746CF495289E31504|h=DPNPJJLENVVIWWQVKBUDMI7D63QUWJST|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.1993-94.DVDRip.CD1.avi|734466048|0005F515024BA31E15FB2FBA6F21C3EF|h=6EZFJX5F3HHHRVWWAZCGNZQ6WUIBR4RQ|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.1993-94.DVDRip.CD2.avi|733964288|0CFF12E2BCEC8FF94FA1438C95434AF3|h=PP6Y56VBMZWUKSTSDKKW4KEXW7IJQBT7|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.1994-95.DVDRip.CD1.avi|734918656|8D8924568A54987F5512300CC43B8D1B|h=7F3RAT4JRQZO2PAILTYKI2YYNMB5WJ76|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.1994-95.DVDRip.CD2.avi|734369792|32DA5B40AD7E00D8D44D8A50B62C4141|h=VYSRYG46MBVRFJQ7TNWZRQBG7MVDBFEM|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.1995-96.DVDRip.CD1.avi|735770624|C1A55CA24F4381E6FB30A7ADF4BB45B3|h=QCNCBX26J24HCWX4OFDEZXYAAOXMCIOR|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.1995-96.DVDRip.CD2.avi|734605312|DC5E12167B747CA9036CDD1E920C9548|h=HDZ3S4I4KSJBDXCGI3TUSTHAG2BQ7OL3|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.1996-97.DVDRip.CD1.avi|734613504|386452A1A7EEF723AAC08B2596F8732E|h=OQ7T5PZK2FZAJK3CXTU5EGH7K2S2DNEN|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.1996-97.DVDRip.CD2.avi|734255104|750C85A647ED8117939D8D265FBB2398|h=NY3RN7JP7C2F2HAZ6TIEKN6WYCVYUQ5I|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.1997-98.DVDRip.CD1.avi|734330880|207ED839A951BB2112315CC016E06F23|h=AI5DL2H2K3NLB7YI5IUD4LXA276E4TYL|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.1997-98.DVDRip.CD2.avi|735461376|70944C4A15FEA9CC6EFC7A9659121EB8|h=GXALR5ATNFXIPRYV3J6YYRES7VDEMIBR|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.1998-99.DVDRip.CD1.avi|735539200|1BA93CFC92473BDE40F2DEEA01FAEB9C|h=PSLRWJCXGZN7Z3H3C22VC4LEXZDWJEVH|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.1998-99.DVDRip.CD2.avi|734558208|F823573FA1ECF527B514EDC6D85BE96F|h=YY33G2VS2NO3PP5OXNZEUO6B65PBFHBQ|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.1999-00.DVDRip.CD1.avi|734588928|835C839B0DBC0586A98F7E7773CDFBDE|h=KRWZ3VRZT6QD4DKNP44LGUMUMAGAPJTS|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.1999-00.DVDRip.CD2.avi|734500864|04A91B6F24D57BD035770F5CC105E0A4|h=VJ7KHDCRTNQMSMQKXJXBDFHO52QO4VXP|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.2000-01.DVDRip.CD1.avi|734005248|B0876A7955599383BCACDFDD09E40DFB|h=WDADOEB4QYVNCFMHS6C4K4SV7JJYOE2H|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.2000-01.DVDRip.CD2.avi|735563776|C191E785A792382B4AF6187C305601E1|h=UVLQYFDHWYXOVZED3LVOGWWZYRELU5WD|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.2001-02.DVDRip.CD1.avi|734816256|887116E99FFA9F80AE04C6288C905EAE|h=6JGG22XHB5UNT26PWD5EI2KTSJJRCVZH|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.2001-02.DVDRip.CD2.avi|734492672|632D330F67FB2D57E6C488F3FB22D700|h=ZFNS7RNCMJC5ZXZJJFPPGBY254S6AVTB|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.2002-03.DVDRip.CD1.avi|723347532|FCBE30A50B1B5323C7E2A8006D076459|h=4FELVR2LR4QOV6LAQ7ZQ6RFNIC6VKLZX|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.2002-03.DVDRip.CD2.avi|719563190|58C90A4F9F7B004A2B761FB33BEA8369|h=ZUCCSI62JWC2M6CCP2YZ7HK4TJXB2WEO|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.2003-04.DVDRip.CD1.avi|722920222|DAA27E225DB165A0729AF3FB28A37D1B|h=WGW5XCBYN2OLZFZNLDHQTQMJGPKJG24J|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.2003-04.DVDRip.CD2.avi|723899294|559A99BCCC7DF30F0C7C4329ED3E01B3|h=DOHFIJ5OPCKGVY6DRBMUVHDD42N4AJ5R|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.2004-05.DVDRip.CD1.avi|736205862|DEA2F905B5B17141ECB634A3F397B005|h=MUR3LBUUTUEDXX4IQNS3GYEUMB3FDNON|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.2004-05.DVDRip.CD2.avi|731859490|62410356DFB17DD321A6871ACCEA3AB6|h=SLRVWBALPOWCQ4MAVI7NFRBM3J2ZLCXG|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.2005-06.DVDRip.CD1.avi|736532422|5897E866DE369A1D43861FCD3489F6AD|h=D6N464GQ2K5EDPV5ZEFJEQ75EZ6UUQ4W|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.2005-06.DVDRip.CD2.avi|734757012|45A8F8C1902C0EAE2454BD38FE5F1593|h=5VMOLSKKY54L4CQ7XKDH75GPR5IQ4NYN|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.2006-07.DVDRip.CD1.avi|733130752|D619F41677110FB2C4E1697CF96C626E|h=ORSNJDCKHZNYOMZSUMARIW3NLVGPIWKY|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.2006-07.DVDRip.CD2.avi|733489152|F03D7593D57809CBD2BD5640932E5EB7|h=XW6JSLYUO4H6OSEAD3NXXSWTUIE4XQTB|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.2006-07.DVDRip.CD3.avi|731465728|85E3AACF6997D4D9CB61094E6C250C7B|h=4ELKN5SI7OKHWDLQSO7PNUZPMUXVYWXV|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.2007-08.DVDRip.CD1.avi|733990912|0421E9DD4BF3D878C783C2F8F72D0793|h=C7A6QV6S3CL2DKE64MBGRTGTVZFRCQDU|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.2007-08.DVDRip.CD2.avi|734007296|E47D573B9F16BA8B2ADBBE83C2666B2A|h=44ADS2YZ3EDC3XGRQ7LWEVBJM4TTU4UT|/

ed2k://|file|[iManUtd.Com][Doraemon]%20Manchester.United.Season.Review.2007-08.DVDRip.CD3.avi|733761536|85A22E45282AB7C2438A59E6DDBB1549|h=B6XSTFDAE6FMCHDK6ZXI7VBUFOPSU2T4|/

曼联官方历史1878-2002 DVDRIP珍藏版
ed2k://|file|[MUFC][Doraemon]Manchester.United.Official.History.1878-2002.CD1[DVDRIP][XVID_AC3][GB].mkv|730222880|F97DFE0F5ECABFF8EA9867BA8010A27B|h=HWQNFETV2V4QR5TCVGLJUELJQUS53W7W|/

ed2k://|file|[MUFC][Doraemon]Manchester.United.Official.History.1878-2002.CD2[DVDRIP][XVID_AC3][GB].mkv|730105694|21141164F1950A5B69EF02F8F140CCE2|h=G4K3H3DUKOIZ2KNLBA5N4VGMO7V7ALI3|/

ed2k://|file|[MUFC][Doraemon]Manchester.United.Official.History.1878-2002.CD3[DVDRIP][XVID_AC3][GB].mkv|730062498|57ABB7B0178820BDE1190ACD3BE13E9E|h=PTNB4A7O6QSLIR6DTECIRUXEVFA4VQOF|/


[本日志由 Doraemon 于 2009-09-15 11:19 PM 编辑]
文章来自: 本站原创
引用通告: 查看所有引用 | 我要引用此文章
Tags: 曼联 曼联在线
相关日志:
评论: 1 | 引用: 0 | 查看次数: 7614
回复回复Lakeqio[2008-10-12 01:25 AM | del]
哈哈哈
很庆幸你还在更新着
期待着你的哆啦中文主题站成立
发表评论
昵 称:
密 码: 游客发言不需要密码.
内 容:
验证码: 验证码
选 项:
虽然发表评论不用注册,但是为了保护您的发言权,建议您注册帐号.
字数限制 3000 字 | UBB代码 开启 | [img]标签 开启